Regulamin

I Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.nnhome.pl („Sklep”), prowadzony jest przez NN Home Natalia Nazarczuk z siedzibą w Warszawie ul. Dolna 17/38, NIP: 754 251 5997, REGON: 146917188

2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.agphome.pl  jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu przez kupującego („Klient”)

3.Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu (ich opisy, parametry użytkowe, ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Cena podana przy towarze jest wiążąca od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. II.2 regulaminu. Jakakolwiek późniejsza zmiana ceny towaru wprowadzona na stronie internetowej Sklepu nie ma wpływu na cenę zamówienia przyjętego do realizacji przez Sklep.


II Składanie zamówień

1. Złożenie zamówienia poprzez Sklep internetowy jest możliwe tylko po uprzednim zarejestrowaniu użytkownika i wypełnieniu formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.

2. Umowa sprzedaży jest zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep, dokonanego pocztą elektroniczną w terminie 24 godzin lub drogą telefoniczną w terminie 72 godzin od chwili otrzymania zamówienia. W celu umożliwienia potwierdzenia zamówienia Klient jest zobowiązany w formularzu zamówienia wskazać adres e-mail oraz numer telefonu.


III Dostawy towarów

1. W przypadku gdy ilości towaru wskazane w zamówieniu będą przekraczały aktualny stan magazynowy Sklep niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie lub drogą e-mailową z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji całości lub części zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi woli  dalszej realizacji zamówienia otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie kwot.

2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od (i) momentu potwierdzenia realizacji zamówienia w przypadku płatności gotówką lub (ii) momentu otrzymania przelewu lub (iii) momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia wiarygodności karty w przypadku zapłaty kartą płatniczą - do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu.

3. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy wynosi do 48 godzin. Koszt dostawy pokrywa Klient - 20 zł do wartości 599 zł brutto zamówionego towaru, gdy suma zamówienia przekracza 600 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Powyższa opłata za przesyłkę dotyczy tylko terytorium Polski. Przesyłki za granicę wysyłane będą na koszt Klienta niezależnie od wartości zamówienia. Koszt przesyłki za granicę będzie każdorazowo wskazany Klientowi wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia.

 

 


IV Formy płatności
W przypadku realizacji dostawy towarów na terenie Polski: 

Przelewem bankowym na rachunek bankowy NN Home Natalia Nazarczuk. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, który zostanie wysłany do Klienta  w e-mailu potwierdzającym zamówienie .
W przypadku realizacji dostawy poza terytorium Polski formą płatności jest przelew na konto bankowe.
Numer rachunku bankowego NN Home Natalia Nazarczuk :

Raiffeisen Bank Polska S.A.
13 1750 0012 0000 0000 2332 2064

Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną wskaże w mailu dane dotyczące działalności gospodarczej (np. nazwa firmy) faktura VAT będzie wystawiona na Klienta jako przedsiębiorcę.
V Odstąpienie od umowy
1. Stosownie do art.10 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny” Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia odebrania zamówionego towaru, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres biura firmy NN Home Natalia Nazarczuk, ul. Chelmska 21, Budynek 4a, 00-724 Warszawa

2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Klient jest zobowiązany niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu lub oddzielnie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, do zwrotu towaru w stanie nienaruszonym w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Zwracane towary muszą być kompletne, nie mogą być pozbawione metek i nosić jakichkolwiek śladów użytkowania oraz powinny być opakowane w sposób zapewniający  brak uszkodzeń podczas transportu. Koszty opakowania oraz odesłania towaru ponosi Klient.

3. Po otrzymaniu zwrotu towaru Sklep wystawi pisemne poświadczenie zwrotu towaru przez Klienta oraz dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny towaru wraz z pobranymi kosztami dostawy przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku realizacji zamówienia towarów na specjalne zamówienie, o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

VI Reklamacje

1. Wszystkie oferowane przez sklep towary są przechowywane i transportowane w odpowiednich warunkach.

2.  Zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane Klient ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki i sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkód, który należy niezwłocznie przesłać na adres biuro@nnhome.pl. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i zgłoszenie kurierowi szkody jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu szkód powstałych w transporcie.

3. W przypadku stwierdzenia, po odbiorze przesyłki, wad towaru, Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na towar nowy wolny od wad. Aby skorzystać z uprawnienia do wymiany towaru Klient powinien niezwłocznie po stwierdzeniu wad odesłać, na własny koszt, towar wraz z pisemną reklamacją wskazującą wadę towaru, na następujący adres:

NN Home Natalia Nazarczuk, ul. Chelmska 21, Budynek 4a, 00-724 Warszawa
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Sklep zawiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mailowy wskazany przez Klienta w zamówieniu/reklamacji.

5.  W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku jeżeli nie będzie to możliwe z uwagi na brak dostępności takiego samego towaru Sklep zwróci Klientowi równowartość zapłaconej przez niego ceny lub zaoferuje mu inny podobny towar. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwróci Klientowi koszty odesłania reklamowanego towaru do Sklepu.

6.  Postanowienia pkt. VI regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z  przepisów: ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176),  oraz Kodeksu cywilnego w zakresie uprawnień przysługujących klientowi nie będącemu konsumentem.

VII Poufność danych

1. Dane Klienta otrzymane w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Administratorem danych osobowych Klientów jest NN Home Natalia Nazarczuk z siedzibą w Warszawie ul,Dolna 17 lok 38.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych Klienta wyłącznie w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania  zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz  dokonania weryfikacji oferowanej usługi.  Jednocześnie Klient wyraża zgodę na przekazanie wskazanego przez niego numeru telefonu firmie kurierskiej w celu sprawniejszego doręczenia przesyłki np. w przypadku niezastania adresata.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.


VIII Postanowienia końcowe

1. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru powinien  najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomić Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia i zwrócić otrzymane od niego kwoty pieniężne z tego tytułu, chyba że Klient wyrazi zgodę na zrealizowanie zamówienia przez Sklep w sposób opisany w pkt 2 poniżej. 
2. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru Sklep może zaproponować towar o tym samym lub podobnym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz za tę samą cenę, co towar zamówiony, do akceptacji Klienta, informując jednocześnie Klienta na piśmie o jego prawie odmowy przyjęcia takiego świadczenia poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ze zwrotem towaru na koszt Sklepu. („świadczenie zastępcze”). W takim przypadku do odstąpienia od umowy stosuje się postanowienia pkt. V regulaminu.   
3. W przypadku złożenia, przez klienta nie będącego konsumentem, zamówienia, na kwotę przekraczającą 2.000 PLN sklep zastrzega możliwość ograniczenia sposobu płatności przez żądanie przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.